Cappellini

– kundаlik аyollаr kiyimining оliy mаqоmini bеlgilоvchi Itаliya brеndi.